TORONTO – November・Autumn Promotion, 20192019.11.4 Chura Hair Salon Toronto