Boyish short hair2016.9.18 Chura Hair Salon Toronto

Model: n/a

Short gradation color